Home » Bretton Woods Agreement (1944-1971/73) (International Finance, II. Financial history) financial history

Bretton Woods Agreement (1944-1971/73) (International Finance, II. Financial history) financial historyการเงินระหว่างประเทศ II. ประวัติทางการเงินโดย Gábor Dávid Kiss เนื้อหา: – ข้อตกลง Bretton Woods – IMF, World Bank – หนี้สาธารณะและสงครามเย็น – ข้อตกลง Smithsonian (1971-1973) – ความซบเซาของการอ่านในปี 1970: Melvin, M. and Norrbin, S. (2013) ): การเงินและการเงินระหว่างประเทศ, สำนักพิมพ์วิชาการ Ulrich Bindseil (2014): การดำเนินงานนโยบายการเงินและระบบการเงิน. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.

Images related to the topic financial history

Bretton Woods Agreement (1944-1971/73) (International Finance, II. Financial history)

Bretton Woods Agreement (1944-1971/73) (International Finance, II. Financial history)

Search related to the topic Bretton Woods Agreement (1944-1971/73) (International Finance, II. Financial history)

#Bretton #Woods #Agreement #International #Finance #Financial #history
Bretton Woods Agreement (1944-1971/73) (International Finance, II. Financial history)
financial history
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Reinforcement Learning Full Course | Reinforcement Learning In Machine Learning | Simplilearn financial deepmind

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *