2008 സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എങ്ങനെ ആണ് സംഭവിച്ചത്? 2008 Financial Crisis Explained in Detail Malayalam financial crisis 2008

by countryHGFhjjhในวิดีโอนี้ ฉันอธิบายวิกฤตการเงินโลกปี 2008 ฉันพยายามอธิบายสาเหตุของภาวะถดถอยครั้งใหญ่หรือวิกฤตการเงินโลกด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด เราเรียนรู้ว่าหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยคืออะไร ภาระผูกพันในตราสารหนี้หลักประกันคืออะไร Credit Default Swaps คืออะไร และด้วยเหตุนี้เราจึงพยายามทำความเข้าใจว่าตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาล้มเหลวและนำไปสู่วิกฤตการเงินทั้งหมดอย่างไร ดูวิดีโอการเงินมาลายาลัมนี้เพื่อเรียนรู้สาเหตุและจุดเริ่มต้นของภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2008 #วิกฤตการเงิน #ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ #thebigshort Please like, share, support and Subscribe at 🙂 WhatsApp – +91-98471 81078 Instagram – sharique.samsudheen Like and follow on Facebook ที่ For Business Inquiries – sharique.samsudheen@gmail.com .

Images related to the topic financial crisis 2008

2008 സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എങ്ങനെ ആണ് സംഭവിച്ചത്? 2008 Financial Crisis Explained in Detail Malayalam

2008 സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എങ്ങനെ ആണ് സംഭവിച്ചത്? 2008 Financial Crisis Explained in Detail Malayalam

Search related to the topic 2008 സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എങ്ങനെ ആണ് സംഭവിച്ചത്? 2008 Financial Crisis Explained in Detail Malayalam

#സമപതതക #മനദയ #എങങന #ആണ #സഭവചചത #Financial #Crisis #Explained #Detail #Malayalam
2008 സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എങ്ങനെ ആണ് സംഭവിച്ചത്? 2008 Financial Crisis Explained in Detail Malayalam
financial crisis 2008
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

You may also like

12 comments

Aswan Rani Radhakrishnan 13/10/2021 - 6:16 Chiều

Explanation is awesome.

Reply
Aswathy Achu 13/10/2021 - 6:16 Chiều

Thankyou very much sir…i have seminar presentation about this topic on tomorrow…the vdo really helpful for me.

Reply
Mohammed Saheer 13/10/2021 - 6:16 Chiều

Americayil നടന്ന ഇതെങ്ങെനെ ലോകം മുഴുവൻ എത്തി എന്ന് കൂടി പറന്നിരുന്നെങ്കിൽ

Reply
Najeeb Rukhstar 13/10/2021 - 6:16 Chiều

1990sle global recession നെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ

Reply
Jishin Jayin 13/10/2021 - 6:16 Chiều

dot com burst video venam

Reply
Shreena Krishnan 13/10/2021 - 6:16 Chiều

HATS OFF MAN….

Reply
Isaac Joseph 13/10/2021 - 6:16 Chiều

Recession not experienced in Kerala in 2008/10 …you are a very good teacher.. your knowledge in stock investments is also great.

Reply
Nirmal Johnson 13/10/2021 - 6:16 Chiều

അവസാനം The Big Short Movie മനസിലായി. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അത് മനസിലാകുമെന്നു.

Reply
Abijith Madhu 13/10/2021 - 6:16 Chiều

6th sem political science exam aanu. Athile oru topic aanu tankyou sir pettannu manasilavyi.

Reply
Movie Department 13/10/2021 - 6:16 Chiều

Reply
Rohith Narayanan 13/10/2021 - 6:16 Chiều

Very nicely explained. Thankyou sir.

Reply
King_Rimpoche 13/10/2021 - 6:16 Chiều

Super ❤️

Reply

Leave a Comment