Home » Nairobi39s

Nairobi39s

Nairobi's financial hub push financial hub

การผลักดันให้มีไนโรบีเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศกำลังถูผู้เชี่ยวชาญด้านความยุติธรรมด้านภาษีในทางที่ผิด กลุ่มอ้างว่ากระทรวงการคลังสามารถผลักดันให้เคนยากลายเป็นสวรรค์แห่งการเก็บภาษี ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สามารถปฏิเสธทรัพยากรที่จำเป็นมากของประเทศในการพัฒนาและยกพลเมืองของเธอให้พ้นจากความยากจน Joseph Bonyo รายงาน Watch KTN Streaming LIVE จากเคนยา 24/7 บน Follow us on Like us on Images related to the topic financial… Read More »Nairobi's financial hub push financial hub