Home » วิกฤติปี 2561

วิกฤติปี 2561

History of Financial Crisis of 2008 Documentary financial documentary

ค้นพบ eBooks และ Audiobooks ของเราบน Google Play Store Apple Books Kobo Amazon Audible Scribd IntroBooks โลกได้เผชิญกับวิกฤตทางการเงินตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์เรื่องนี้พูดถึงวิกฤตการเงินในปี 2008 ถึง 2009 โดยเฉพาะ ที่ซึ่งผู้คนต้องเผชิญ ต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่ในธุรกิจ… Read More »History of Financial Crisis of 2008 Documentary financial documentary