Home » คู่มือการตลาดดิจิทัล

คู่มือการตลาดดิจิทัล

What is Digital Marketing | Understanding Digital Marketing Process | For Beginners Only digital marketing beginners

การตลาดดิจิทัลคืออะไร | ทำความเข้าใจกระบวนการการตลาดดิจิทัล | สำหรับผู้เริ่มต้นเท่านั้น Timestamps: 0:00 Intro 1:29 การตลาดดิจิทัลคืออะไร 5:25 ทำความเข้าใจกระบวนการทางการตลาดดิจิทัล 9:18 การมีอยู่ของดิจิทัลคืออะไร 14:53 การเข้าชมที่เป็นเป้าหมายคืออะไร 22:58 การมีส่วนร่วมคืออะไร? 28:51 คอนเวอร์ชั่น (โอกาสในการขาย/การขาย) คืออะไร? 36:23 การวัด/วิเคราะห์/การปรับให้เหมาะสมคืออะไร? 43:20… Read More »What is Digital Marketing | Understanding Digital Marketing Process | For Beginners Only digital marketing beginners