Home » คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

Financial Crisis: Business English Vocabulary (70 Key Words!) financial english

เรียนรู้เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางการเงินและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจที่สำคัญ อะไรคือสาเหตุของวิกฤตการณ์ทางการเงิน? เหตุใดวิกฤตจึงส่งผลกระทบต่อหลายประเทศ เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมการเงิน วิกฤตครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อทุกพื้นที่ของเศรษฐกิจ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ 70 คำ! วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ภาษาอังกฤษธุรกิจของเรา เรียนรู้คำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1,000 คำในหนึ่งปีกับ Speak for Business! . Images related to the topic financial english Search related… Read More »Financial Crisis: Business English Vocabulary (70 Key Words!) financial english